(Poistunut julkaisusta)

Henkilöstöyksikön päällikkö / Chef för enheten för personaltjänster
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2019

Henkilöstöyksikön päällikkö

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väylävirasto hakee henkilöstöyksikön päällikköä, ylitarkastajan virkaan Helsinkiin. Henkilöstöyksikkö vastaa ja huolehtii henkilöstöhallinnon palveluista ja työnantajatehtävistä; strategisesta henkilöstösuunnittelusta, rekrytoinneista ja osaamisen kehittämisestä; työhyvinvointiasioista sekä matka- ja assistenttipalvelujen koordinoinnista ja keskitetyistä palveluista.

Ylitarkastajan virka on vakituinen, mutta virkaan nimitetylle annetaan määräaikainen tehtävämääräys yksikönpäällikön tehtävään tällä hetkellä 31.12.2020 asti, vastaavalla tavoin kuin muutkin viraston esimiestehtävät ovat määräaikaisia.

Yksikön päällikkö vastaa yksikkönsä päivittäisistä esimiestehtävistä, toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Henkilöstöyksikkö sijoittuu hallinto- ja oikeuspalvelut -toimintoon ja yksikön päällikkö osallistuu hallinto- ja oikeuspalvelut -toiminnon johtamiseen sen johtoryhmän jäsenenä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto, useamman vuoden työkokemus yksikön tehtäväkenttään kuuluvista tehtävistä, käytännössä osoitettu johtamistaito ja motivaatio esimiestyöhön, paineensietokyky, hyvät vuorovaikutustaidot sekä osaaminen henkilöstösuunnittelusta ja osaamisen kehittämisestä.

Arvostamme hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua.

Hakijan eduksi luetaan valtion viranomaistoiminnan ja valtion työnantajatoiminnan hyvä tuntemus sekä perehtyneisyys virkamiesoikeuteen.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.2.2019 15:00
ID: 31-28-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkka sovitaan erikseen. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Edut

 • Joustava työaika
 • Etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • Työmatkaetu
 • Työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Laura Kuistio
Johtaja, hallinto- ja oikeuspalvelut
029 534 3962
laura.kuistio@vayla.fi

Toimipiste

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

VÄYLÄ/506/01.01.01/2019.

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
 

Chef för enheten för personaltjänster

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 12 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Personalenheten ansvarar för och sköter om personalförvaltningens tjänster och arbetsgivaruppgifter; den strategiska personalplaneringen, rekrytering och utvecklande av kompetens, välbefinnande i arbetet, koordinering av rese- och assistenttjänster samt samlade tjänster.

Tjänsten som överinspektör är fast, men den som utnämns till tjänsten ges ett tidsbundet uppgiftsförordnande för uppgiften som enhetschef för tillfället fram till 31.12.2020, på motsvarande sätt som de övriga chefstjänsterna vid ämbetet är tidsbundna.

Enhetschefen ansvarar för sin enhets dagliga chefsuppgifter samt för resultaten för och utvecklingen av enheten.

Enheten för personaltjänster ligger inom funktionen juridiska tjänster och förvaltningstjänster, och enhetschefen deltar i ledningen av funktionen som en del av dess ledningsgrupp.

En säkerhetsutredning kan göras över den som väljs till en tjänst eller befattning med personens samtycke (Säkerhetsutredningslagen 726/2014). Mera om säkerhetsutredningen och vilka rättigheter den person har som är föremål för utredningen hittas på www.supo.fi

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna för att framgångsrikt kunna sköta uppgiften är högre högskoleexamen, flera års arbetserfarenhet av uppgifter som hör till enhetens arbetsområde, i praktiken visad ledarförmåga, motivation för chefsarbete, förmåga att arbeta under press, goda kommunikationsfärdigheter samt kompetens inom personalförvaltning och utvecklande av kompetens. God kännedom om statens myndighetsverksamhet och arbetsgivarverksamhet samt bekantskap med tjänstemannarätt ses som en fördel.

Vi uppskattar god förmåga att kunna uttrycka sig i skriftlig och muntlig form.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 18.2.2019 15:00
Referensnummer: 31-28-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Lön

Lön enligt separat överenskommelse. Den sökande kan framföra önskemål kring lönen.

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • Möjlighet till distansjobb
 • Smartums motions- och kultursedlar
 • Arbetsresesedel
 • Arbetsgivarsubventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Laura Kuistio
Direktör för administration och juridik
029 534 3962
laura.kuistio@vayla.fi

Kontor

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

Övrigt

VÄYLÄ/506/1.1.2001/2019

Vid tillsättningen av tjänsten görs eventuellt en lämplighetsbedömning.

Ytterligare information: Bekanta dig med vår arbetsplats här http://www.vayla.fi

Tjänsten har en prövotid på fyra månader.