(Poistunut julkaisusta)

Hankecontroller / Projektcontroller
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2018

Hankecontroller

Tehtävän kuvaus

Liikennevirasto hakee määräaikaiseen virkasuhteeseen controlleria äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi. Valittava henkilö työskentelee talous- ja tulosohjausosastolla.

Tehtävä sisältää mm:

 • nimettyjen valtuushankkeiden ja muiden hankkeiden raportointia ja seurantaa
 • rahoituksen ja budjetoinnin seurantaa ja koordinointia
 • talouden kuukausiraportointia
 • talouden kontrollien hallintaa ja seurantaa
 • toimialojen ja ELY-keskusten liikennevastuualueen tukemista talouteen liittyvissä asioissa
 • viraston kustannuslaskentaan liittyviä tehtäviä
 • erilaisia talouteen liittyviä kehittämistehtäviä
 • erinäisiä ad hoc-selvityksiä.

Työ on itsenäistä sovittujen pelisääntöjen puitteissa ja sitä ohjaa myös substanssin asiantuntijoiden esittämät tarpeet ja toiveet talouden raportoinnin suhteen. Tehtävät vaativat näkemystä toiminnan kehittämisestä virastossa ja ELY-L-alueella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, kokemus taloushallinnon tehtävistä ja valtion taloushallintoa koskevien lakien, asetusten ja muiden määräysten tuntemus. Hakijalta odotetaan laskenta- ja raportointijärjestelmien vankkaa osaamista ja hyviä Excel-taitoja.

Tehtävissä toivotaan lisäksi hyviä yhteistyö- ja koordinointitaitoja, sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä. Valittavalta henkilöltä odotetaan kykyä hallinnoida laajoja kokonaisuuksia ja ymmärrystä toiminnan olennaisista tekijöistä ja sidosryhmien tarpeista. Tehtävät vaativat myös paineensietokykyä ja oma-aloitteisuutta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 15.12.2018 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 26.10.2019
Sijaisuus (virkavapaa).
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 22.10.2018 16:15
ID:   31-182-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • Etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • Työmatkaetu
 • Työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Jaana Kuusisto
Yksikön päällikkö
040 837 8839
jaana.kuusisto@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/6914/01.01.01/2018

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on viiden kuukauden koeaika.

Projektcontroller

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Trafikverket söker en controller för en visstidstjänst under en moderskaps- och föräldraledighet. Den valda personen kommer att arbeta på avdelningen ekonomi och resultatstyrning. Till uppgifterna hör bl.a.:

 • rapportering och uppföljning av öronmärkta fullmaktsprojekt och övriga projekt
 • uppföljning och koordinering av finansiering och budgetering
 • ekonomisk månadsrapportering
 • hantering och uppföljning av ekonomiska kontroller
 • stöd i ekonomifrågor till verksamhetsområdena och NTM-centralernas ansvarsområde för trafik
 • uppgifter i anknytning till Trafikverkets kostnadsredovisning
 • olika utvecklingsuppgifter i anknytning till ekonomi
 • vissa ad hoc-utredningar.

Arbetet är självständigt inom ramen för överenskomna spelregler och det styrs också av de behov och önskemål som substansens sakkunniga framför gällande den ekonomiska rapporteringen. Uppgifterna kräver en vision för hur verksamheten kunde förbättras inom ämbetsverket och NTM-centralens ansvarsområde för trafik.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt krävs en för uppgiften lämplig högskoleexamen, erfarenhet av uppgifter inom ekonomiförvaltning samt kännedom om lagarna, förordningarna och andra föreskrifter som gäller statens ekonomiförvaltning. Den sökande förväntas vara väl bekant med redovisnings- och rapporteringssystemen samt ha goda kunskaper i Excel.

Vi önskar också att den sökande har god samarbets- och koordinationsförmåga samt förmåga att lösa problem och fatta beslut. Personen som väljs förutsätts ha förmåga att hantera omfattande helheter och förstå faktorerna som är väsentliga för verksamheten samt intressegruppernas behov. För uppgifterna krävs också stresstålighet och initiativförmåga.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 15.12.2018 eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsad till: 26.10.2019
Vikariat (tjänsteledighet).
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 22.10.2018 16:15
Referensnummer: 31-182-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet vill vi bara ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • Möjlighet till distansarbete
 • Motions- och kulturförmån
 • Arbetsreseförmån
 • Subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Jaana Kuusisto
Enhetschef
040 837 8839
jaana.kuusisto@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

Övrigt

LIVI/6914/01.01.01/2018

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Lämna ansökan digitalt via valtiolle.fi-systemet eller skriftligen till registratorskontoret. Ansökningar eller bilagor skickade via e-post tas inte i beaktande.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är fem månader.