(Poistunut julkaisusta)

Forskarbibliotekarie / Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo
MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2020

Ledig tjänst: Forskarbibliotekarie vid Donnerska institutet

Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning (DI) är ett privat forskningsinstitut anknutet till Stiftelsen för Åbo Akademi. DI grundades år 1959 för att främja religionshistorisk och kulturhistorisk forskning. Institutets område definieras idag som religionsforskning i bred bemärkelse, vilket omfattar religionsvetenskap, men även delar av teologin och kulturvetenskaperna där frågor om religion aktualiseras.

DI:s verksamhet omfattar två huvudområden: forskning och biblioteksverksamhet. DI:s forskningsbibliotek är det största på sitt område i Norden och är öppet för allmänheten. Samlingen är en del av Åbo Akademis biblioteksdatabas. Återkommande verksamhetsformer är symposier och rundabordskonferenser, publikationer, utdelande av forskarstipendier och pris samt upprätthållande av nordiska och internationella nätverk på institutets forskningsområden. Institutet arbetar aktivt med att främja öppen vetenskap inom alla sina verksamhetsformer och är beläget i Åbo, på Åbo Akademis campusområde.

Donnerska institutet söker nu en forskningsbibliotekarie för anställning vid institutet från den 1.1 2021 eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad vid institutet i Åbo och arbetsgivare är Stiftelsen för Åbo Akademi.

Befattningsbeskrivning
Forskarbibliotekariens arbetsuppgifter består huvudsakligen av att:

 • ansvara för accession av böcker, tidskrifter och digitala informationsresurser till biblioteket och bära ansvar för bibliotekets utveckling;
 • utveckla bibliotekets informationsresurser för att svara mot dagens informationsbehov (öppen vetenskap);
 • bidra till arbetet med institutets digitala publikationer, speciellt metadata (index, nyckelord, arkivering, bibliometri);
 • delta i det övriga biblioteksarbetet som utförs vid institutet såsom kundtjänst, kommunikation via olika kanaler och internationellt samarbete;
 • delta i den forskning som utförs vid institutet (även möjlighet att bedriva egen forskning), samt;
 • övriga uppgifter som anvisas av föreståndaren.

Forskarbibliotekariens arbetstid är 36 h, 15 min/vecka. Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar flexibel arbetstid. Vid nyanställning tillämpas prövotid.

Behörighetsvillkor och bedömning
Av forskarbibliotekarien krävs, enligt styrelsens beslut, högre högskoleexamen i ett för institutet relevant ämnesområde samt informationsvetenskapliga studier i en omfattning som ger behörighet för biblioteksarbete. Doktorsgrad och arbetserfarenhet från biblioteksområdet räknas som meriter.

Institutets arbetsspråk är svenska och därför krävs förmåga att arbeta på svenska eller annat skandinaviskt språk. Utmärkta kunskaper i engelska förutsätts och därtill räknas förmåga att kommunicera på finska som en merit.
Donnerska institutets styrelse fattar beslut om valet av forskarbibliotekarie. Vid bedömningen och jämförelsen av sökande till befattningen beaktas följande kriterier i den nedan prioriterade ordningen:

 • Informatikerkompetens, speciellt erfarenhet av arbete vid vetenskapliga bibliotek samt förtrogenhet med utvecklingen inom öppen vetenskap och förmåga att arbeta långsiktigt med det vetenskapliga informationslandskapets utmaningar och förändringar.
 • Vetenskaplig kompetens, vilket innefattar forskarmeriter som avlagda lärdomsprov, vetenskaplig verksamhet och publikationer inom institutets område.
 • Interaktiv förmåga, speciellt god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med samarbetsparter och intressenter inom den akademiska världen och i samhället i stort.

Anställning görs efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential i relation till den sökandes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Lön
Stiftelsen för Åbo Akademi tillämpar individuell lönesättning beroende på sökandes meriter och arbetserfarenhet. Sökande ombeds vänligen uppge sina löneanspråk i ansökan.

Ansökan
Ansökan lämnas in via knappen nedan, senast den 31 augusti kl. 16.00 finsk tid.
Till den fritt formulerade ansökan fogas följande bilagor:

 • CV och publikationsförteckning
 • Intyg över för uppgiften lämplig examen
 • Eventuella övriga intyg (språk, fortbildning, arbetserfarenhet)
 • Kontaktuppgifter till två referenser

Obs! Du kan endast bifoga tre bilagor. Ifall du har fler, bifoga dem gärna i samma fil.

De sökande som bedöms som starkast utgående från ansökningarna kallas till intervju i Åbo (alternativt virtuellt om omständigheterna inte tillåter resande).

Information
Närmare information om befattningen ges av Donnerska institutets föreståndare Ruth Illman, ruth.illman(at)abo.fi, +358 50 517 5917.

Information om Donnerska institutet: www.donnerinstitute.fi
Information om Stiftelsen för Åbo Akademi: stiftelsenabo.fi
Information om Åbo Akademi: www.abo.fi