(Poistunut julkaisusta)

Fastighets- och anskaffningschef
Borgå kyrkliga samfällighet

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.11.2020

Borgå kyrkliga samfällighet bildas av Porvoon suomalainen seurakunta, Borgå svenska domkyrkoförsamling och samfällighetens stödtjänster. Borgå kyrkliga samfällighet och dess församlingar har till sitt förfogande förutom Borgå domkyrka och Lilla kyrkan kapell, församlingscentrum, Pellinge kursgård,ungdoms- och klubblokaler samt andra lokaler på olika håll i staden som stöd för församlingsarbetet. Vår verksamhet styrs av ett miljöprogram som överensstämmer med hållbar utveckling och respekterar naturvärden. I den kyrkliga samfälligheten arbetar ca 130 anställda.

Borgå kyrkliga samfällighet lediganslår på nytt

TJÄNSTEN SOM FASTIGHETS- OCH ANSKAFFNINGSCHEF

Fastighets- och anskaffningschefen ansvarar för ledning, planering, organisering och utveckling av fastighetsväsendet. Fastighetschefen är expert på den kyrkliga samfällighetens fastighetsärenden, bereder verksamhetsområdets ärenden för samfällighetens organ och fungerar som föredragande för fastighets- och gravgårdsdirektionen. Till fastighetschefens uppgifter hör bl.a. att planera och övervaka renovering av fastigheterna, fungera som disponent för samfällighetens fastigheter, ansvara för den kyrkliga samfällighetens skogsärenden, sköta markanvändnings- och planläggningsärenden och fungera som chef för fastighetsväsendets personal.

Fastighets- och anskaffningschefen ska ha minst byggmästarexamen eller t.ex. YH examen ingenjör eller byggnadsarkitekt, god kunskap om byggnads- och fastighetsväsendets planerings- och handledningsuppgifter samt tillräcklig erfarenhet av byggherreuppgifter, kunskap om förvaltning i offentliga samfund samt erfarenhet av chefsuppgifter. Den sökande förutsätts ha väldigt god samarbetsförmåga, förmåga att förbinda sig till långsiktig utveckling av fastigheter, ett innovativt arbetsgrepp och strategiskt öga för att lösa behov av utrymmen i framtiden. Kunskap om markanvändnings- och planläggningsärenden räknas som merit.

Fastighets- och anskaffningschefen bör ha goda muntliga kunskaper i båda inhemska språken och tillfredsställande skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Det föreslås att kravet på språkkunskaper ändras till tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper när det gäller det andra inhemska språket. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om ändringen den 10.12.

Lönesättningen för tjänsten som fastighets- och anskaffningschef bestäms enligt kravgrupp 603 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal. Den sökande bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tillträds. Vid tillsättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på 6 månader. Vid rekryteringen används eventuellt en lämplighetstest. Den som väljs ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan.

Tjänsten tillsätts från och med 1.2.2021 eller enligt överenskommelse. Ansökningarna ska inlämnas senast 31.12.2020. Intervjuerna hålls för de sökande som kallas separat till intervjun onsdagen den 13.1.2021.

De som tidigare sökt tjänsten tas i beaktande vid rekryteringen.

Ytterligare information vid behov under tjänstetid ger:
Förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257,e-post: sari.mankinen(at)evl.fi
Personalchef Karl-Johan Wickström, tfn 040 6844 088, e-post: karl-johan.wickstrom(at)evl.fi