(Poistunut julkaisusta)

Es-KLARINETIN TUNTIOPETTAJA / PART-TIME TEACHER OF E-FLAT CLARINET
Taideyliopisto / The University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.5.2019

Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? Taideyliopistossa olet osa moniäänistä yhteisöämme, joka toimii taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisenä suunnannäyttäjänä. Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

Es-KLARINETIN TUNTIOPETTAJAA

klassisen musiikin osaston puhaltimien, lyömäsoitinten ja harpun aineryhmään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Tehtävät

Tuntiopettajan tehtävänä on opettaa Es-klarinetin soittoa Sibelius-Akatemiassa. Opetettavat opiskelijat ovat sivuaineisia opiskelijoita, mahdollisesti myös nuorisokoulutuksen opiskelijoita. Lisäksi tuntiopettajan toivotaan osallistuvan Sibelius-Akatemian puupuhallinyhteisön toimintaan ja puupuhallinkoulutuksen kehittämiseen. Tehtävään voi kuulua myös lautakuntatyötä. Tehtävän tuntimäärä on viime vuosina ollut 15-50 tuntia vuodessa. Sibelius-Akatemia ei kuitenkaan sitoudu tarjoamaan opetustyötä, mikäli sille ei jonakin lukukautena ole tarvetta. Opetus- ja muista tehtävistä tullaan sopimaan ainejohtajan kanssa aina lukukauden alussa.

Odotamme Sinulta

 • opetustaitoa ja -kokemusta
 • erinomaista soittotaitoa
 • vankkaa kokemusta orkesterisoitosta, kamarimusiikista ja solistiesiintymisistä
 • halua ja kykyä auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää englanninkielen taitoa
 • musiikin maisterin tutkintoa tai vastaavaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa; päteväksi voidaan katsoa myös henkilö, jolla ei ole maisterin tutkintoa, mutta joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan

Soveltuvuuden arviointi

Kutsumme ensisijaisesti kyseeseen tulevat hakijat soveltuvuuden arviointiin. Arviointiin sisältyy opetusnäyte, esitysnäyte ja haastattelu. Opetusnäyte sisältää kyseisen instrumentin perusohjelmistoon kuuluvien orkesteripaikkojen opettamista peruskoulutuksen opiskelijalle. Opetettavat tehtävät ilmoitetaan myöhemmin. Esitysnäytteessä tulee soittaa kaksi erityylistä teosta, joista toisen vähintään tulee olla pianosäestyksellinen. Sibelius-Akatemia järjestää paikalle säestäjän, mutta myös oman säestäjän käyttö on mahdollista. Soveltuvuuden arviointi tapahtuu kokonaan englanninkielisenä ja se järjestetään lauantaina 7.9.2019.

Hakeminen

Lähetäthän vapaamuotoisen hakemuksesi ja CV:si sähköpostitse yhtenä pfd-tiedostona viimeistään 16.6.2019 klo 15 mennessä Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Tiedustelut

Kaisa Holopainen
Ainejohtaja, Puhaltimet lyömäsoittimet ja harppu
kaisa.holopainen(at)uniarts.fi
p. +358 50 477 5567

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.
 

Do you want to join us in building the future? At the University of the Arts Helsinki, you will part of our multi-voiced community, which operates as an international forerunner in education and research in the field of arts. The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki is now opening the post of

PART-TIME TEACHER OF E-FLAT CLARINET

for the Department of Wind Instruments, Percussions and Harp at the Faculty of Classical Music for a fixed period.

Tasks

The part-time teacher is tasked with teaching E-flat clarinet at the Sibelius Academy. The students to be taught are clarinet students studying e flat as their auxiliary instrument, with possibly also students from the Junior Academy included. In addition, we hope that the part-time will participate in the activities of Sibelius Academy’s wind instrument community and in developing wind instrument education. The task may also include Board work. During the last years, the position has entailed 15–50 working hours per year. However, Sibelius Academy does not promise to provide teaching tasks, should there be no teaching needs during a semester. Teaching and other tasks will be agreed together with the Head of Department at the start of each semester.

What we expect from You

 • Teaching skills and experience
 • Excellent command of the instrument
 • Solid experience in orchestra performance, chamber music and performing as a soloist
 • Willingness and ability to support students in their studies
 • Good collaborative and interactive skills
 • Good command of the English language
 • Master of Music degree or an equivalent suitable university degree; a person with no master’s degree but considerable familiarity with the field in question may also be deemed qualified

Demonstration of proficiency

We will call the strongest applicants for a demonstration of proficiency. The demonstration will include teaching and performance samples and an interview. The teaching sample will include teaching orchestral excerpts to a student of bachelor- or master-level studies. Teaching tasks will be announced later. The performance sample shall include performing two works of different styles, with at least one of them accompanied by the piano. Sibelius Academy will arrange an accompanist, but it is also possible to bring an accompanist of one’s own. The demonstration of proficiency will be conducted fully in English and take place on Saturday 7 September 2019.

How to apply

The application period concludes on 16 June 2019 at 3 pm. Please address your application to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

Inquiries

Kaisa Holopainen
Head of Department, Wind Instruments, Percussion and Harp  
kaisa.holopainen(at)uniarts.fi
Tel. +358 50 477 5567

The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the field of arts and productive dialogue between teaching and research make the University of the Arts Helsinki a unique university on an international scale.

At the University of the Arts Helsinki, you will be part of a diverse and vibrant community that fosters our artistic heritage and provides society with new perspectives and energy. The University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.