(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija (turvallisuustekniikka)
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.4.2019

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

 

erityisasiantuntijan (turvallisuustekniikka)

 

virka 1.7.2019 lukien. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu valmiusyksikköön.

Valmiusyksikön tehtäviin kuuluu valtionjohdon päätöksentekoa tukevan turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoaminen sekä valtioneuvoston valmiussuunnittelu.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu ministeriöiden turvallisuustekniikan suunnitelmien laadinta ja kehittäminen, alihankkijoiden ja palveluntuottajien turvallisuusauditointiprosessien ohjaaminen sekä tilojen turvallisuustekniikan suunnittelu valtioneuvoston rakennushankkeissa, toteutusten vaatimuksenmukaisuuden valvonta, osallistuminen turvallisuussopimusten ja -suunnitelmien laadintaan ja toimeenpanoon sekä turvallisuuden määräyskokoelman ylläpitoon ja kehittämiseen. Lisäksi erityisasiantuntija hoitaa valtioneuvoston turvallisuuden tilannekuvan kokoamiseen sekä raportointiin liittyviä tehtäviä omalla vastuualueellaan, koordinoi ja kehittää turvallisuuskoulutusta, toimii oman vastuualueensa kouluttajana sekä osallistuu harjoitustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee soveltuva korkeakoulututkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan ja laaja-alainen kokemus turvallisuuden, turvallisuustekniikan, varautumisen, jatkuvuussuunnittelun ja riskienhallinnan tehtävistä. Hakijoilta odotetaan kykyä soveltaa kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia organisaation toimintaan sekä kokemusta ministeriön, hallinnonalan tai muun vastaavan ison organisaation turvallisuustehtävistä.

Lisäksi tehtävien hoitaminen edellyttää valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa, paineensietokykyä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia verkostomaisesti monitoimijaympäristössä.

Palkkaus määräytyy kanslian palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 13-14 (3728,34-3909,95 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (11-50 % vaativuustason palkasta). Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta

https://www.supo.fi/turvallisuusselvitykset/henkiloturvallisuusselvitys

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava asiantuntija Juha Pallaspuro p. 0295 160 352 ja turvallisuusasiantuntija Olavi Karhatsu p. 0295 160 828.

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 20.5.2019 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (hakuavain ID 23-28-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.