(Poistunut julkaisusta)

Erikoistutkija / tutkija
Säteilyturvakeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.8.2019

Organisaation esittely

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvontaosaston (YMO) tehtävänä on ydinjätehuollon turvallisuuden ja ydinmateriaalien valvonta sekä toimia ydinkoekiellon kansallisena tietokeskuksena. Osastolla työskentelee 25 henkilöä ja se tekee läheistä yhteistyötä STUKin muiden osastojen ja yksiköiden kanssa. Osastolla on kolme toimistoa: ydinjätelaitosten valvonta, ydinjätteiden turvallisuusanalyysit sekä ydinmateriaalien valvonta.

Ydinmateriaalien valvontatoimisto (YMA) valvoo ydinlaitosten ja muiden ydinenergiankäyttäjien (esim. kaivos- ja malminrikastustoiminta, ydinaineiden ja ydinmateriaalien käyttö, tutkimus- ja kehittämistoiminta) toimintaa ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämiseksi ja toimintaa koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Toimiston valvonta kohdistuu ydinlaitosten ja ydinenergian käytön suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja käytöstä poistoon sekä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen.

Tehtävän kuvaus

YMA tekee yhteistyötä Fysiikan tutkimuslaitoksen (Helsinki Institute of Physics, HIP) kanssa kehittäessään menetelmiä, jolla loppusijoitettava ydinpolttoaine verifioidaan ennen kapselointia. Palkattava henkilö työskentelee pääosin Fysiikan tutkimuslaitoksen tiloissa Helsingin Kumpulassa ja tutkimusryhmää ohjaa tutkimuslaitoksessa työskentelevä professori. Tutkimuslaitoksessa työyhteisöön kuuluu fysiikan ja matematiikan alan tutkijoita.

Henkilön tehtävät keskittyvät verifiointimenetelmien ja laitteiston kehittämiseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ydinmateriaalivalvontaa valmistelevassa GOSSER-projektissa. Verifiointilaitteiston on suunniteltu koostuvan kahdesta toistaan täydentävästä menetelmästä: PGET (Passiivinen Gammaemissiotomografia) ja PNAR (Passive Neutron Albedo Reactivity). Projektin tavoitteena on suunnitella operatiivisesti käytettävä laitteisto Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen varastoon. Lisäksi voidaan kehittää sopivia menetelmiä käytettäväksi ydinpolttoaineen kapselointilaitokseen.

PGET on tarkka, tehokas ja riittävän nopea mittausmenetelmä. Menetelmä edellyttää laitteiston ja data-analyysin (poikkileikkauskuvan rekonstruktio) yhteensovittamista. Menetelmän tuottamien johtopäätöksien luotettavuus riippuu pitkälti rekonstruktion laadukkuudesta ja kuvantulkintaan käytettävistä ohjelmistotyökaluista. Koska PGET on uusi menetelmä rekonstruktioalgoritmien kehitys on vielä nopeaa. Työhön sisältyy sekä laitteen optimointia että rekonstruktioalgoritmien ominaisuuksien tutkimista ja kehittämistä. Palkattavan henkilön päätehtävä on vastata PGET-menetelmän tutkimisesta ja kehittämisestä STUKin tarkastustyöhön soveltuvaksi.

PNAR-menetelmän laitteisto ja analyysi on yksinkertaisempi kuin PGET:in. PNAR- menetelmää on tarkoitus hyödyntää myös polttoainehistorian todentamiseen ja analyysissä voidaan hyödyntää tarkkoja polttoainemalleja. Palkattava henkilö osallistuu myös PNAR-menetelmän tutkimiseen, kehittämiseen ja optimointiin.

Projekti edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä Euroopan Komission (EC) ja Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) kanssa, joiden kanssa sovitaan laitteiston yhteiskäytöstä. Lisäksi yhteistyössä voi olla mukana muitakin kansainvälisiä tahoja.
Palkattava henkilö osallistuu tähän yhteistyöhön.

Palkattava henkilö osallistuu myös projektiin kuuluvien mittaustietojen hallintaan ja arkistoitavien tietosisältöjen määrittelyyn.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

  • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi fysiikasta tai matematiikasta. Myös opiskelujen loppuvaiheessa oleva hakija voidaan ottaa huomioon paikkaa täytettäessä.
  • Syvällistä ja osoitettua osaamista gammaemissiotomografiasta.
  • Hyvää aktiivista ja oma-aloitteista työskentelytapaa sekä projekti- ja ryhmätyötaitoja.
  • Yhteistyökykyä
  • Neuvottelutaitoja, tavoitehakuisuutta sekä selkeää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä.
  • Perehtyneisyys projektissa tarvittaviin tietoteknisiin työkaluihin: ohjelmointi, fysikaalinen mallintaminen (esim. MCNP, GEANTT), tietokannat luetaan eduksi
  • IAEA:n ja/tai EC:n toiminnan tuntemus luetaan eduksi.
  • Eduksi luetaan myös kokemus säteilymittalaitteiden suunnittelusta ja perehtyneisyys säteilymittauselektroniikkaan.

Työssä tarvittava kielitaito

Työkieli fysiikan tutkimuslaitoksella on englanti ja tehtävässä tarvitaan sujuvaa englannin kielen taitoa. STUKin työkieli on suomi. Suomen kielen sujuva osaaminen luetaan merkittäväksi eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 2.12.2019 Tehtävä alkaa 2.12.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 31.12.2022 Työn projektiluontoisuus (GOSSER-projekti)

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 16.9.2019 16:15
ID: 33-343-2019

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskus kirjaamo
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 7-9 (tehtäväkohtainen palkanosa 2864,80 3671,30 euroa/kk) tehtävään valittavan henkilön osaaminen ja aiempi työkokemus huomioiden. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 20%. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

Tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden kehittyä ydinmateriaalivalvonnan todentamismenetelmien huippuasiantuntijaksi projektissa, jolla on kansallista ja kansainvälistä merkittävyyttä. Työhön liittyy yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja viranomaisten kanssa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tapani Honkamaa Johtava asiantuntija 09 7598 8431
Marko Hämäläinen Toimistopäällikkö 09 7598 8374

Toimipiste

Säteilyturvakeskus
PL 14, Laippatie 4
00811 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Palkattava henkilö työskentelee pääosin Fysiikan tutkimuslaitoksen tiloissa Helsingin Kumpulassa.

Työ edellyttää valmiutta matkustaa kotimaassa suomalaisille ydinlaitoksille ja kansainvälisen yhteistyön puitteissa myös ulkomaille.

Lisätietoja: Tutustu meihin kotisivuillamme