Erikoistavarakaupan myyjiä, Emotion Sello, Espoo, HOK-Elanto

HOK-Elanto