Energisamordnare
Ålands landskapsregering

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 29.12.2020

Energisamordnare vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som energisamordnare vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå. 

Vill du driva frågan om havsbaserad vindkraft på Åland och vara nyckelperson i landskapets hållbara energiomställning? Vi kan erbjuda dig en spännande och utvecklande tjänst där du sitter i centrum för energiomställningen. 

Infrastrukturavdelningen och dess bygg- och energiteam

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor och el- och energifrågor. Avdelningen har drygt 100 anställda och en nettobudget om 40 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg- och energifrågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. 

Vid allmänna byrån finns Bygg- och energiteamet med fem sakkunniga tjänstemän inom plan, bygg, el och energi, som arbetar med lagstiftningsutveckling, ekonomiska stöd och prövning och tillsyn. Teamet har ansvar för genomförande av strategiskt utvecklingsmål 6 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan; Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet, Energi- och klimatstrategin samt det fortsatta arbetet med fysisk strukturutveckling, vars syfte är att leda markplaneringen i en hållbarare riktning. Fysisk strukturutveckling är en viktig del i genomförandet av utvecklingsmål 5 – Attraktionskraft för boende, besökare och företag. Teamet har även ett centralt ansvar i strategiskt utvecklingsmål 7 – Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster med sitt ansvar inom de för målet centrala områdena bygg och energi. 

Bygg- och energiteamet jobbar brett och har många projekt i rullning. Några exempel på genomförda och pågående projekt av samma karaktär som Energisamordnaren skulle sköta, är t.ex. samarbetet med Flexens i Smart Energy Åland projektet, utvecklingsprojekten inom fysisk strukturutveckling, framtagandet av trafikförsörjningsprogram inom kollektivtrafiken, arbetet med biomandatet med rikets myndigheter och strategin för hållbart byggande. Förändringsarbetet berör var och en inom hela landskapet, vilket är en del av utmaningen. Det handlar om att leda Åland till en samhällsförändring i en hållbarare riktning inom teamets ansvarsområden, så snabbt och effektivt som möjligt med de medel som landskapsregeringen har att tillgå. 

Arbetet som Energisamordnare

Arbetet med att utveckla Åland i en hållbar riktning inom bygg och energi är nu i ett skede där ett flertal större utvecklingsprojekt ska sjösättas och ledas av förvaltningen. För detta arbete behöver Bygg- och energiteamet förstärkning. Därför tillsätts nu en tjänst som Energisamordnare, som inriktar sig på en hållbar omställning inom energiområdet.

Ett omfattande utvecklingsprojekt är det högaktuella arbetet med off-shore vindkraft (OWF) och där till power-to-x-utredningar. I remissversionen av havsplanen för landskapet Åland utpekas havsområden norr och söder om fasta Åland som möjliga för energiproduktion. Områdena skulle kunna ge en årlig energiproduktion om upp till30TWh. Som Energisamordnare skulle du få en betydande roll i detta utvecklingsprojekt. Du skulle leda, utreda och vid behov ta in extern expertis för att föra landskapets talan och bereda vägen för att möjliggöra off-shore vindkraft, men även för att maximera nyttan för Åland. I arbetet krävs bl.a. uppbyggnad och ledning av projektorganisation, upphandling av experttjänster, omfattande utredningsarbete inom såväl teknik som juridik, och nära kontakter med riket och Sverige både på politisk och tjänstemannanivå. I arbetet ingår även samarbete med Villmanstrands tekniska universitet och samt att, om möjligt, söka medel från riket och EU för utvecklingen. Projektet innebär också samarbete inom Smart Energy Åland demoplattformen bland annat med att jobba vidare med lösningar inom power-to-x, d.v.s. hur vi kan använda elenergin och förädla energiprodukter som vi kan nyttja eller sälja. 

Teamet jobbar nära tillsammans, så även om ditt huvuduppdrag rör havsbaserad vindkraft, kommer du att involveras och bidra i många andra projekt och arbetsuppgifter inom teamet. Förutom de projekt som redan nämndes finns planer på en klimatlag och CO2-budget, att undersöka möjligheten till EU-stöd inom arbetet, att göra en översyn av de lokala stödsystemen och se hur vi på bästa vis bidrar i övergången till fossilfri drift inom transportsektorn.  

Tjänsten som Energisamordnare är ny, varför vi ser fram emot att utveckla den tillsammans med dig. Du kommer att ingå i ett team med kompetens inom bygg- och energisektorn och med ansvar för att utveckla dessa samhällssektorer för alla ålänningars bästa. Du och teamet kommer att fördela uppgifter, backa upp och stötta varandra som en naturlig del av teamarbetet. 

Vi tror att du har projekterfarenhet, är en god utredare, har lätt att ta dig an nya uppgifter och är strategiskt lagd. Du behöver vara strukturerad och drivande, men ändå lyhörd och samarbetsinriktad. Integritet och god förmåga att skapa och upprätthålla kontakter är också viktiga egenskaper för tjänsten. 

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att vara en del av samhällsutvecklingen på insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar. 

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska och god kunskap i engelska är ett krav. 

Tillträde 

Tillträde enligt överenskommelse. 

Tjänsten är tillfällig och förväntas vara flerårig. Tjänsten budgeteras årligen i avdelningens budget. Tillfälliga tjänster kan på sikt ombildas till ordinarie tjänster om behovet av tjänsten fortgår och budgetmedel beviljas. 

Lön

Lön utgår i löneklass A25 (för närvarande 3 484 – 4 417 euro/mån inklusive allmänt tillägg). Löneanspråk kan lämnas.

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 28 januari 2021 kl. 16:15 på adressen 

Ålands landskapsregering
PB 1060    
AX-22111 MARIEHAMN

eller 

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som energisamordnare

Närmare information lämnas av teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman och avdelningschef Yvonne Österlund, telefon till växel +358-18-25000, e-post forman.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete på Bärkrafts hemsida www.barkraft.ax

Läs mer om Energi- och klimatstrategin på landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/energi-klimatstrategi-aland-ar-2030

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot