(Poistunut julkaisusta)

Dramaturgian professori
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2018

DRAMATURGIAN PROFESSORIN REKRYTOINTISELOSTE 

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelma

Dramaturgian koulutusohjelma on viisivuotinen. Se jakautuu kolmivuotisiin kandidaattiopintoihin ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Dramaturgian koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiuksia toimia monilla eri esittävän taiteen ja kirjoittamisen aloilla, näytelmäkirjailijana, käsikirjoittajana, esityksen tekijänä, dramaturgina esityksessä tai lukevana dramaturgina, tai luoda näitä ja muita alueita yhdistelemällä oma monialainen ammattikuvansa. Kaksivuotisessa maisteriohjelmassa syvennytään laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaan ja taiteen ja taiteellisen työn analyyttiseen reflektointiin.

Nykyisten tutkintovaatimusten mukaan dramaturgian koulutusohjelman lähtökohtana on laaja käsitys dramaturgiasta, sen alasta ja mahdollisuuksista tämän hetken ja tulevaisuuden taiteen ja yhteiskunnan kentillä. Opintojen ytimessä on kysyvä suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, sitoutuminen taiteellisiin prosesseihin sekä näyttämön äärellä oleminen. Dramaturgia ymmärretään laajasti, eri elementtien yhteen kutoutumisena, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöitä sitovana logiikkana – kysymyksenä enemmän kuin valmiina oppirakennelmana. Koulutusohjelman käsitys dramaturgiasta pitää sisällään niin näytelmän kirjoittamisen kuin esitysdramaturgian. Opintojen keskiössä on teatteri, mutta myös muita medioita opiskellaan.

Dramaturgian professorin tehtävä ja sen sijoittuminen

Dramaturgian professorin tehtävä sijoittuu dramaturgian koulutusohjelmaan. Dramaturgian koulutusohjelmaan otetaan joka vuosi 2-6 opiskelijaa, opiskelijoita on lukuvuonna 2018 – 2019 noin 26.

Tehtävä alkaa 1.8.2019 ja toimikausi on viisi vuotta. Tehtävän opetusala on dramaturgia.

Professorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 8 tai 9.

Professori johtaa ja kehittää dramaturgian koulutusohjelmaa yhdessä koulutusohjelman henkilöstön sekä muiden koulutusohjelmien johtajien ja niiden henkilöstön kanssa. Professori osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen. Professorin tehtäviin kuuluu Teatterikorkeakoulun ja Taideyliopiston kehittäminen sekä hallinnollisia tehtäviä.

Teatterikorkeakoulun ohjesäännön 4.1 §:n mukaisesti professori koulutusohjelman johtajana

 • johtaa koulutusohjelmaa
 • vastaa taiteellis-pedagogisesta linjaamisesta ja kehittämisestä
 • vastaa esimiestoiminnasta ja taloudesta
 • ottaa tuntiopettajat
 • vastaa siitä, että opetusta ja rekrytointeja koskevat asiat käsitellään osallistavasti henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa
 • vastaa siitä, että palautetta kerätään säännöllisesti ja että se otetaan huomioon
 • neuvottelee ja hyväksyy tulossopimuksen
 • neuvottelee ja hyväksyy toimivaltaansa kuuluvat sopimukset
 • lausuu opinto-oikeuksia ja opintoja koskevista asioista opetusneuvostolle tai muille tahoille
 • käsittelee muut yksikköä koskevat asiat.

Professorin tehtävistä sovitaan yksityiskohtaisemmin lukuvuodeksi kerrallaan laadittavassa työsuunnitelmassa. Professorin kokonaistyöaika on 1624 h lukuvuodessa.

Kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset

Yliopistolaki 33 §

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtioneuvoston asetus (770/2009) 1 § säätää vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta seuraavasti:

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.

Taideyliopiston henkilöstösääntö

Taideyliopiston henkilöstösäännön 14 § mukaan taiteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja/tai erinomaisia taiteellisia ansioita sekä hyvää opetustaitoa. Tehtävään valittavalta edellytetään edustamansa alan asiantuntemusta ja kokemusta kansainvälisestä toiminnasta ja yhteistyöstä.

Tutkimuksellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tutkimustyötä, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Taideyliopiston henkilöstösäännön 7 § mukaan yleiset pätevyysvaatimukset edellyttävät tehtävään valittavalta sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä tehtävän vaatimia muita taitoja kuten esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetusta sisältävissä tehtävissä edellytetään yliopistopedagogisia opintoja tai riittävää pedagogista kokemusta ja opetustaitoa. Tutkimusta sisältävissä tehtävissä edellytetään riittäviä taitoja ja kokemusta tutkimuksen tekemiseen.

Johtamistehtävissä edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja soveltuvuutta johtamistehtäviin.

Rehtori voi päättää professorin osalta kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta silloin, kun tehtävän menestyksellinen hoitaminen sen mahdollistaa ja kun kielitaitovaatimuksista poikkeaminen mahdollistaa muutoin pätevimmän hakijan valitsemisen.

Dramaturgian professorin osaamisvaatimukset

Dramaturgian professori valitaan taiteellisin perustein. Yllä mainittujen lain ja henkilöstösäännön asettamien kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksien lisäksi dramaturgian professorin tehtävän hoitaminen edellyttää laaja-alaista kokemusta dramaturgian eri osa-alueilta. Tehtävään valittavalta edellytetään kiinnostusta alan opettamiseen, kehittämiseen, uudistamiseen ja tutkimiseen. Tehtävä vaatii vuorovaikutustaitoja, johtamiskokemusta ja pedagogista osaamista sekä edellyttää sitoutumista kokopäiväiseen tehtävän hoitamiseen.

Professorin valitseminen

Rekrytointineuvoston päätöksen mukaisesti dramaturgian professorin tehtävä täytetään avoimella hakumenettelyllä.

Rehtori ottaa professorin määräaikaiseen työsuhteeseen Teatterikorkeakoulun dekaanin esityksestä. Dekaani tekee esityksen rekrytointineuvoston esityksen pohjalta.

Valinta perustuu hakijoiden ansioiden vertailuun kelpoisuus-, pätevyys- ja osaamisvaatimusten osalta. Valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota valittavan kykyyn hoitaa tässä kuvauksessa mainittuja tehtäviä menestyksekkäästi. Arvioinnissa hyödynnetään hakemusasiakirjoja, asiantuntijalausuntoja, muita mahdollisia rekrytointineuvoston pyytämiä lausuntoja, opetusnäytettä sekä mahdollista haastattelua ja/tai taiteellisen toiminnan esittelyä.

Hakijoiden tulee varautua opetusnäytteen antamiseen, haastatteluun ja oman taiteellisen toimintansa esittelyyn. Rekrytointiprosessissa noudatetaan esteellisyyskysymyksissä hallintolain 27 - 29 §:iä.

Hakeminen

Hakemuksen tulee sisältää seuraava aineisto:

 1. vapaamuotoinen perustelukirje, jossa hakija kertoo, miksi hakee professorin tehtävää ja miten haluaisi uudistaa ja kehittää dramaturgian koulutusohjelmaa, sen tutkintovaatimuksia ja opetusta osana laajempaa yliopistollista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta
 2. ansioluettelo
 3. taiteellisia ansioita esittelevä portfolio pdf:nä (voi sisältää kuvia, videolinkkejä, tekstiä)
 4. enintään kolme eri julkaisua (jos julkaisut ovat fyysisiä kirjoja, DVD:tä yms. tulee näitä kutakin toimittaa neljä kappaletta)

Vapaamuotoinen perustelukirje ja ansioluettelo tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään perjantaina 30.11.2018 klo 12 mennessä.

Muu aineisto tulee toimittaa yhtenä kokonaisuutena joko osoitteeseen teak.kirjaamo(at)uniarts.fi tai Teatterikorkeakoulun kirjaamoon PL 20 (Haapaniemenkatu 6), 00097 Taideyliopisto viimeistään perjantaina 30.11.2018 klo 12 mennessä.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden ottaa huomioon hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset.

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävän sisällöllistä kysymyksistä antaa dekaani Maarit Ruikka, 050 5812649, maarit.ruikka(at)uniarts.fi. Hakumenettelyyn liittyviin tiedusteluihin vastaa palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Laura Jännes, 0400-792 043, laura.jannes(at)uniarts.fi.