(Poistunut julkaisusta)

Bibliotekspedagog, vikariat, Esbovikens bibliotek
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Bibliotekspedagog till Esbovikens bibliotek (vikariat 1.9.2020-14.7.2021)

Är du intresserad av ett arbete bland barn och ungdomar? Vill du delta i och utveckla vårt samarbete med skolor och daghem och ordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar i bibliotekets verkstad och på ungdomsavdelningen? Är du svenskspråkig?

Till bibliotekspedagogens uppgifter hör bokprat och undervisning i informationssökning för skol- och daghemsgrupper samt utvecklings- och nätverksarbete inom biblioteket och med olika samarbetspartners. Till arbetet hör också fritidsverksamhet för barn och unga samt olika evenemang på biblioteket. Återkommande uppgifter är också arbete med samlingarna samt deltagande i det gemensamma dagliga arbetet på biblioteket. Arbetsgivaren ordnar kontinuerlig fortbildning för personalen.

Esbo stadsbibliotek har en ledande roll i Finland inom den pedagogiska biblioteksverksamheten för barn. Vi har ett betydande och brett samarbete med skolor och daghem och en mångsidig verksamhet som stöder barns och ungas multilitteracitet och delaktighet i samhället. Vårt arbetsgrepp är övergripande pedagogiskt. Vårt centrala mål är att genom interaktiva metoder skapa en gynnsam miljö för lärande och nya insikter.

Inom Esbo stadsbibliotek är arbetsrörligheten varje arbetstagares rätt och skyldighet. Dina arbetsuppgifter såväl som din arbetsenhet kommer att förändras med tiden. Du kommer att få lära dig nya färdigheter, åta dig nya uppgifter och biblioteket kommer att använda sig av ditt kunnande på ett mångsidigt sätt.

Arbetet är tvåskiftsarbete och där ingår även veckoslutsarbete.

Lägg märke till att Esbo stadsbibliotek också söker en fastanställd bibliotekspedagog. Arbetsnyckel: ESPOO-03-1155-20.

Arbetsplats: Esbo stadsbibliotek, Esbovikens bibliotek
Adress: Oxfotsvägen 4, 02330 Esbo.
Arbetstid: 36h 45min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Lämplig högskoleexamen.

Dessutom förutsätter vi utmärkta kunskaper i svenska, kännedom om svenskspråkig kultur och barnlitteratur, god kommunikations- och samarbetsförmåga, en förmåga att bemöta barn och ungdomar samt att du delar med dig av ditt eget kunnande.

Vi värdesätter erfarenhet av att leda gruppaktiviteter samt erfarenhet av mediefostran och ett främjande av multilitteracitet för barn och unga.

Biblioteket verkar och påverkar också utanför dess lokaler. Utbildning och delaktighet ligger till grund för bibliotekets verksamhet.

Bibliotekets verksamhet sträcker sig över hela staden. Verksamheten styrs av bildning och deltagande i den samhälleliga dialogen.