Avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen
Ålands landskapsregering

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2019

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen.

Infrastrukturavdelningen och allmänna byrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör 14 tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Byrån har en central roll i omställningen av Åland till ett hållbart samhälle. Vid allmänna byrån finns även avdelningens juridiska, ekonomiska och administrativa stödfunktioner. Den fristående Fordonsmyndigheten med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, liksom Energimyndigheten rapporterar mot allmänna byrån.

Arbetet som avdelningsjurist vid Infrastrukturavdelningen

Avdelningsjuristens uppdrag utgår ifrån att Infrastrukturavdelningen har rättigheter och skyldigheter enligt åländska lagar och förordningar, men även enligt rikets och gemenskapens lagstiftning. Det juridiska området är därför komplext. Grundläggande juridisk kunskap är en förutsättning hos alla tjänstemän, men vi behöver en person med övergripande ansvar för juridiska frågeställningar inom avdelningen. De juridiska uppgifter som du kommer att sköta kan grovt indelas i lagstiftningsutveckling, avtalsrätt, överprövning och förvaltningsrätt.

Med stöd av EU-enheten följer du gemenskapslagstiftningens utveckling inom avdelningens sakområden och arbetar nära sakkunniga, EU-enheten, Lagberedningen och riket med implementering och behörighetsfrågor. Du driver även projekt där du utvecklar ett modernare regelverk inom avdelningens sakområden såväl utgående från avdelningens behov som de politiska visionerna. Tillsammans med de andra avdelningarnas jurister utvecklar du även förvaltningsrätten och praxis runt den.

Att utreda och ge strategiska råd inom avtalsrättsliga frågor, såväl före inköp, under upphandling och efter att avtal ingåtts, är vanliga uppdrag från kollegorna vid Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Även att ge stöd i hur vi kan utveckla upphandlingarna och ställa bra krav på leverantörerna är utvecklingsområden vår jurist gärna får delta i.

Avdelningen har även löpande några ärenden i domstol, där vår jurist har en central roll i att stödja sakhandläggarna i utlåtanden, förberedelser och förhandlingar samt att leda och stötta externa jurister. Processerna rör ofta upphandlingar eller antagna planer. Som vår jurist följer du även rättsläget och kommunicerar ut relevant information till avdelningen. I vårt uppdrag som avtalspart hjälper du dina kollegor i diskussioner med leverantörer och i detta, såsom i vårt tillsynsuppdrag, i bedömningar om när och hur landskapsregeringen bör initiera en överprövning.

Som avdelningsjurist är du inte bara navet i juridisk rådgivning och lagstiftningsutveckling, utan du har även en central roll i den förvaltningsrättsliga utvecklingen på avdelningen och upprätthållandet av rättssäkerheten. Du kommer att delta i eller leda projektstyrgrupper, vara projektledare för utredningar och avdelningens kontaktperson för nationellt och internationellt regelarbete. Till dina uppgifter hör även att ge stöd till Fordonsmyndighetens egen jurist inom Fordonsmyndighetens sakområden och att föredra ärenden i Nämnden för enskilda vägar.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier eller motsvarande.

Vi söker dig som är intresserad av att ta dig an juridiska frågor och utvecklingsarbete. Vi ser att du är driftig, social, ansvarstagande, välorganiserad och klarar av att ha flera bollar i rullning. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana och att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Ett förändrings- och moderniseringsarbete pågår inom avdelningen, varför du bör vara intresserad av och kunna genomföra förändringsarbeten med ett positivt resultat.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande jobb där ditt arbete direkt påverkar ålänningarnas morgondag. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid tillämpas i överenskommelse.

Lön Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3770-4781 euro/mån inkl. allmänt tillägg.

AnsökanAnsökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 2 augusti 2019 kl. 15:00 (finsk tid) på adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax

Mer information om arbetet som avdelningsjurist

Närmare information lämnas av avdelningschef Yvonne Österlund, lämna ringbud till 018-25000 eller skicka dina frågor till e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Läs mer om Ålands hållbarhetsarbete på nätverket Bärkrafts hemsida www.barkraft.ax

Läs mer om Energi- och klimatstrategin på landskapsregeringens hemsida https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/energi-klimatstrategi-aland-ar-2030

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1279885
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Sähköposti: Lähetä sähköpostia
  • Sijainti: Maarianhamina, Ulkomaat/Ahvenanmaa