(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, tiestötiedot / Sakkunnig, vägnätsuppgifter
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.7.2019

Asiantuntija, tiestötiedot

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väylien tietopalvelut -osasto vastaa tie-, rata- ja vesiväylätietojen hallinnasta ja näihin liittyvistä tietovarannoista, tietopalveluista ja tietojärjestelmistä sekä niiden kehittämisestä.

Haemme osastolle tiestötietojen asiantuntijaa, ylitarkastajan vakinaiseen virkaan, ensisijaisesti Helsinkiin tai Lappeenrantaan, mutta myös muut viralliset toimipaikkamme voivat tulla kysymykseen.

Tiestötietojen asiantuntijana pääset kehittämään tietoon perustuvaa väyläomaisuuden hallintaa. Koordinoit toimintaa asiantuntijaverkostoissa, hallitset tietojärjestelmien käytön ja siihen liittyvän tuen kehittämistehtävineen sekä huolehdit osaltasi tiestötietojen hyödyntämiseen liittyvistä tehtävistä. Monipuolisten tiestötietojen asiantuntijatehtävien lisäksi vastaat kansallisen tie- ja katuverkon tietojärjestelmän Digiroad tilaajatehtävistä.

Tarkemmin tehtävän sisältö määräytyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Toivomme sinulta tehtävään soveltuvaa, mielellään ylempää korkeakoulututkintoa, tehtävän vaatimuksiin nähden riittävän laajaa ja soveltuvaa tiestötietojen, paikkatietojen ja tiedonhallinnan osaamista sekä kokemusta projektipäällikkötehtävistä. Hallitset kokonaisuuksia ja osaat toimia monitoimittajaympäristössä osana kehitystiimejä ja asiantuntijaverkostoja. Tehtävässä odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, neuvottelu- ja koulutustaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä. Aiempi kokemus infra-alan suunnittelun ja rakentamisen prosesseista ja niihin liittyvistä tietojärjestelmien hallinnasta ja kehittämisestä, paikkatiedoista sekä julkisista hankinnoista katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 21.8.2019 16:00
ID: 31-147-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riitta Kaasalainen
Apulaisjohtaja
029 534 3529

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

VÄYLÄ/4283/01.01.01/2019

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.Tehtävässä on viiden kuukauden koeaika.Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Sakkunnig, vägnätsuppgifter

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Trafikledsverkets informationstjänster ansvarar för förvaltningen av väg-, järnvägs- och vattenvägsuppgifter och deras tillhörande informationsresurser, informationstjänster och informationssystem samt utvecklingen av dessa.

Vi söker en sakkunnig inom vägnätsuppgifter till avdelningen till ett fast tjänst som överinspektör främst i Helsingfors eller Villmanstrand, men även våra andra officiella enheter kan komma på fråga.

Som sakkunnig inom vägnätsuppgifter är ditt uppdrag att utveckla den informationsbaserade förvaltningen av trafikledsegendomen. Du koordinerar verksamheten i sakkunnignätverken, du behärskar användningen av informationssystem och kan utveckla stödet för systemen och du tar hand om uppgifter som gäller utnyttjandet av vägnätsuppgifterna. Utöver de mångsidiga sakkunniguppgifterna inom vägnätsuppgifter ansvarar du för beställaruppgifterna relaterade till det nationella väg- och gatunätssystemet Digiroad.

Uppgifterna bestäms mer noggrant utgående från den valda personens kompetens och erfarenhet.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi önskar att du har en för uppgiften lämplig examen, gärna högskoleexamen, tillräckligt omfattande och lämplig kunskap om vägnätsuppgifter, geodata och informationshantering som krävs för uppgiften, samt erfarenhet av överinspektöruppgifter. Du hanterar helheter och kan fungera i en mångaktörsmiljö som en del av utvecklingsteam och sakkunnignätverk. Uppgiften förutsätter goda interaktionsfärdigheter, förhandlings- och utbildningsfärdigheter samt goda skriftliga och muntliga presentationsfärdigheter. Tidigare erfarenhet av infrastrukturbranschens planerings- och byggprocesser samt förvaltning och utveckling av de informationssystem som dessa använder, geodata samt offentliga anskaffningar anses meriterande.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.11.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 21.8.2019 16:00
Referensnummer: 31-147-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I det här skedet behöver bara en CV bifogas. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikledsverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • Möjlighet till distansarbete
 • Motions- och kulturförmån
 • Arbetsreseförmån
 • Subventionerad lunch.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Riitta Kaasalainen
Biträdande direktör
029 534 3529

Placering

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Prövotiden är fyra månader.

TRAFIKLEDSVERKET/4283/01.01.01/2019