(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, Radan geometria, Radan kunnossapito
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2020

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. 

Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä. 

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista. 

Twitterissä https://twitter.com/vaylafi 
Facebook https://www.facebook.com/vaylafi 
YouTubessa https://www.youtube.com/user/vaylafi 
Instagram https://www.instagram.com/vaylafi/ 
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/ 

Tehtävän kuvaus

Radan kunnossapito -yksikkö vastaa rataverkon, sen laitteiden ja rakennelmien kunnossapidosta. Yksikköön haetaan ylitarkastajan virkaan asiantuntijaa rataverkon geometrian kunnossapitoon liittyviin tehtäviin. Kyseessä on valtakunnallinen tehtävä. Valittavan henkilön vastuulle kuuluu oman teknisen vastuualueensa osalta: 

 • kunnossapidon valtakunnallinen seuranta sekä kunnossapidon tilannekuvan ylläpito 
 • valvonnan yhteneväisten menettelyjen varmistaminen, ohjeistaminen sekä seuranta 
 • kunnossapitomenetelmien, ohjeiden sekä sopimussisältöjen kehittäminen 
 • häiriö- ja vikatilanteiden analysointi, tilastointi sekä korjaavien toimenpiteiden edistäminen alueellisten asiantuntijoiden avustamana 
 • radan kunnossapidossa hyödynnettävien sovellusten ja analysointityökalujen sisällön kehittäminen sekä tiedon analysointi 
 • tuottaa kuntotiedon perusteella esityksiä toimenpideohjelmoinnin perustaksi 

Lisäksi asiantuntijan tehtäviin kuuluu mm. radan geometrisenkunnonhallinnan ja ohjeistuksen kehittäminen yhteistyössä muun kunnossapito-organisaation kanssa, suunnitteluperusteiden kehitystyö geometrian ylläpidon ja hankinnan kannalta, kunnossapitosopimusten geometriaan liittyvien laatuvaatimustenmäärittely ja kehittäminen, osallistuminen tuentatöiden ohjeistuksen laatimiseen ja kunnossapitotuentojen laadunhallintaan liittyvät tehtävät, radantarkastuksen tuottaman tiedon analysointi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Tehtävään sisältyy myös maastovalvontaa sekä erilaisia laite- ja järjestelmäkatselmuksia, jotka edellyttävät matkustusvalmiutta. 

Tehtävä voi sijoittua Väyläviraston Helsingin, Lappeenrannan, Tampereen tai Oulun toimipisteisiin. 
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa työkokemusta sekä tehtävään soveltuvaa, vähintään insinööri AMK tasoista teknillistä koulutusta. Soveltuva koulutus voi olla esimerkiksi rakennus-, kone- tai materiaalitekniikan alalta. Työkokemus voi olla esimerkiksi radan päällysrakenteeseen liittyvistä kunnossapidon ja rakentamisen valvonta- sekä tilaajatehtävistä, samoin kuin urakointi- tai suunnittelutehtävistä. Arvostamme myös koulutusta, kokemusta ja osaamista kunnossapidon tietojärjestelmien kehittämiseen ja käyttöön liittyen. 

Tehtävän menestyksellistä hoitamista auttavat hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito suomen kielellä sekä riittävän hyvä englannin ja ruotsin kielen taito. 

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, reilun työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut. 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   4.1.2021 
tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   21.10.2020 16:15 
ID:   31-190-2020 
Sähköiset hakemukset: 

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika 
 • etätyömahdollisuus 
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu 
 • työmatkaetu 
 • työnantajan tukema lounas. 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä 

Jukka Valjakka 
Yksikönpäällikkö
029 534 3925
jukka.p.valjakka@vayla.fi 

Heikki Virtanen 
Ylitarkastaja
029 534 3926
heikki.virtanen@vayla.fi 

Työpaikan tiedot 

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
tai 
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta 
tai 
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu 
tai 
Yliopisonkatu 38
33100 Tampere 

Muut tehtävää liittyvät tiedot 

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
VÄYLÄ/6476/01.01.01/2020. 

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä 

 

Sakkunnig, Bangeometri, Bandrift och banunderhåll

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer. 

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 1,6 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer. 

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande. 

Twitter https://twitter.com/vaylafi 
Facebook https://www.facebook.com/vaylafi 
YouTube https://www.youtube.com/user/vaylafi 
Instagram https://www.instagram.com/vaylafi/ 
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Enheten för bandrift och banunderhåll ansvarar för underhållet av bannätet och dess anläggningar och anordningar. 
En sakkunnig söks till tjänsten som överinspektör vid enheten för uppgifter i anknytning till underhåll av bannätets geometri. 
Uppgiften är riksomfattande. 
Den som väljs ansvarar inom sitt eget tekniska ansvarsområde för 
riksomfattande uppföljning av underhållet samt arbetet med att upprätthålla lägesbilden över underhållet 
säkerställande av enhetliga övervakningsförfaranden samt handledning och uppföljning 
utveckling av underhållsmetoder, anvisningar och avtalsinnehåll 
analys, statistikföring och främjande av korrigeringsåtgärder i anknytning till störningssituationer och fel med hjälp av lokala experter 
utveckling av innehållet i program och analysverktyg som används för banunderhåll samt analys av resulterande data 
förslag till åtgärdsplanering utifrån uppgifter om skicket 

Dessutom ingår det i expertens uppgifter att bland annat administrera banans geometriska skick och utveckla anvisningarna i samarbete med den övriga underhållsorganisationen, utveckla planeringsgrunderna med tanke på geometriunderhåll och anskaffningar, fastställa och utveckla kvalitetskraven på geometrin i underhållsavtalen, delta i att utarbeta anvisningar för stöduppgifter och i uppgifter som gäller kvalitetshanteringen i underhållsstödet samt att i samarbete med olika aktörer analysera de data som fås genom banbesiktning. 

Uppgiften inkluderar även terrängövervakning samt besiktning av olika anordningar och system, vilket förutsätter du är villig att resa. 

Uppgiften kan utföras vid något av Trafikledsverkets verksamhetsställen i Helsingfors, Villmanstrand, Tammerfors eller Uleåborg. 

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har relevant arbetserfarenhet och lämplig teknisk utbildning, minst YH-ingenjör. 
Lämplig utbildning kan exempelvis vara inom bygg-, maskin- eller materialteknik. 
Arbetserfarenheten kan till exempel handla om övervakning och beställning av underhåll och byggande i anknytning till banöverbyggnaden, liksom även om entreprenad- eller planeringsuppgifter. 
Vi värdesätter även utbildning, erfarenhet och kompetens inom utveckling och användning av datasystem som används för underhållsarbete. 

Goda färdigheter för samarbete och förhandlingar, goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska och tillräckliga kunskaper i engelska och svenska bidrar till en framgångsrik skötsel av uppgifterna. 

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbetsfält, en hygglig arbetsgemenskap och goda personalförmåner. 

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   4.1.2021 
eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   21.10.2020 16:15 
Referensnummer:   31-190-2020 
Välkommen att söka genom att: 

 • Göra en digital ansökan via denna länk. 

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
I det här skedet behöver vi endast ditt CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor först senare under rekryteringen. 

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • Flexibel arbetstid 
 • möjlighet till distansarbete 
 • Smartum motions- och kulturförmån 
 • arbetsresesedel 
 • arbetsgivarsubventionerad lunch. 

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontakersoner 

Jukka Valjakka 
Yksikönpäällikkö
029 534 3925
jukka.p.valjakka@vayla.fi 

Heikki Virtanen 
Ylitarkastaja
029 534 3926
heikki.virtanen@vayla.fi 

Placering 

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
eller 
Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta 
eller 
Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu 
eller 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 

Övrigt 

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 
VÄYLÄ/6476/01.01.01/2020. 

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här