(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, projektinhallinta (määräaikainen) / Sakkunnig, projekthantering (tidsbunden)
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2019

Asiantuntija, projektinhallinta (määräaikainen)

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Hankkeet -toimiala hakee hankehallintaosastolle infrahankkeiden toteutukseen projektinhallinnan (kuten talouden/kirjanpidon, sopimusten ja tilausten ym. asiakirjojen hallinnan) asiantuntijaa tarkastajan virkaan.

Projektinhallinnan asiantuntija toimii viraston infrahankkeissa osana tilaajan projektihenkilöstöä. Hänellä on oma itsenäinen tehtäväkokonaisuus nimettyjen infrahankkeiden läpiviennissä.

Projektinhallinnan asiantuntijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • Vastata kokonaisuutena vastuullaan olevien infrahankkeiden projektin aikaisten asiakirjojen hallinnasta sekä asiakirjoja vastaavien tietojen ylläpitämisestä hankkeiden käytössä olevissa järjestelmissä
 • Vastata projektin taloustietojen ylläpitämisestä ja kirjanpidosta Väyläviraston taloushallinnan järjestelmissä
 • Tukea, ohjeistaa ja avustaa projektitiimiä (projektipäällikkö, projekti-insinööri, rakennuttajakonsultti ja controller) tämän tehtäväsisällön mukaisissa tehtävissä
 • Avustaa hanketta hankinnan tehtävissä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

 • tehtävään soveltuvaa tutkintoa (esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi).
 • osaamista taloushallinnon ja kirjanpidon tehtävistä
 • sujuvaa tietojärjestelmien käyttötaitoa
 • kykyä järjestelmällisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen
 • kykyä oma-aloitteisuuteen ja paineensietoon
 • hyviä yhteistyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 30.9.2020
Väliaikainen resurssointitarve.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 31.5.2019 16:15
ID: 31-127-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Heli Sissonen
Apulaisjohtaja
029 534 3026

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

VÄYLÄ/3146/01.01.01/2019.

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika.


Sakkunnig, projekthantering (tidsbunden)

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 12 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Sektorn Projekt söker en expert inom projekthantering (såsom hantering av dokument angående ekonomi/bokföring, avtal och beställningar osv.) för att genomföra infraprojekt i avdelningen för projektupphandlingar.

Trafikledsverkets sektor Projekt ansvarar för byggnadsplaneringen och genomförandet av de järnvägs-, väg- och sjöledsprojekt som ligger på Trafikledsverkets ansvar.

Den sakkunniga inom projekthanteringen arbetar som en del av beställarens projektpersonal i ämbetsverkets infraprojekt. Han eller hon har en egen självständig uppgiftshelhet i genomförandet av infraprojekt.

Till uppgifterna för den sakkunniga inom projekthantering hör i första hand att:

 • i sin helhet ansvara för hanteringen av handlingar i anslutning till de infraprojekt som ligger på den sakkunnigas ansvar under den tid projekten pågår samt att upprätthålla uppgifter som motsvarar handlingarna i de system som används inom projekten
 • ansvara för upprätthållandet och bokföringen av ekonomiska uppgifter för projektet i Trafikledsverkets ekonomiförvaltnings system
 • stödja, handleda och assistera projektteamet (projektchefen, projektingenjören, byggherrekonsulten och controllern) i uppgifter enligt uppgiftsinnehållet
 • assistera projektet vid upphandling

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

 • en för uppgiften lämplig utbildning (t.ex. yrkeshögskoleexamen, tradenom)
 • kunskaper i ekonomiförvaltning och bokföring
 • förmåga att smidigt använda datasystem
 • systematiskhet, omsorgsfullhet och noggrannhet
 • initiativförmåga och stresstålighet
 • goda samarbets- och interaktionsfärdigheter

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.9.2019 eller enligt överenskommelse.
Tidsbegränsad till: 30.9.2020
Tillfälligt behov av resurser.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 31.5.2019 16:15
Referensnummer: 31-127-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I det här skedet önskar vi att endast CV lämnas in som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg separat när rekryteringen framskrider.

Lön

Lönesättningen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med befattningens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartums motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • arbetsgivarsubventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Heli Sissonen
Biträdande direktör
029 534 3026

Placering

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

VÄYLÄ/3146/01.01.01/2019.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är tre (3) månader.