(Poistunut julkaisusta)

Asiantuntija, inframallintaminen
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Väyläviraston Hankkeet -toimiala hakee inframallintamisen asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan. Tehtävä sijoittuu toimialalla hankehallintaosastolle. 

Väyläviraston Hankkeet- toimiala vastaa viraston vastuulla olevista tie-, rata-, ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta. 

Väyläviraston tavoitteena on edistää tietomallintamista viraston linjausten mukaisesti ja yhtenäisesti sekä suunnittelu- että rakentamishankkeissa. Inframallintamisen asiantuntija osallistuu viraston digitalisaation kehittämiseen. Tehtävä pitää sisällään inframallintamisen ja siihen liittyvien prosessien, menetelmien, työtapojen ja ohjeiden kehittämisen sekä konkreettisen tuen antamisen hankkeille yhdessä viraston inframallintamisen asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tehtävänä on ottaa käyttöön hankkeissa tietomallinnukseen liittyvä mittarointi. 

Inframallintamisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti: 

• digitaalisen tiedonhallinnan prosessin kehittämiseen osallistuminen kohti mallipohjaista toimintaa viraston linjausten mukaisesti. 
• inframallintamisen kehityssuunnitelman ja mittarointiin liittyvän kypsyysmatriisin käyttöönotto ja siihen liittyvä raportointi 
• infrahankkeiden suunnittelu- ja rakentamisprojektien tukeminen sekä väylänpidon elinkaaren eri vaiheiden inframallintamisen kehittämiseen ja tukemiseen osallistuminen 
• koulutusten suunnittelu ja toteutus 
• käytössä olevan ohjeistuksen kehittämiseen osallistuminen 
• inframallintamisen kansallisiin ja kansainvälisiin kehitysprojekteihin osallistuminen 
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 
 

Hakijalta odotamme
• tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, 
• hyvää kirjallista ja suullista esityskykyä, 
• hyvää englannin kielen taitoa, 
• hyviä yhteistyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja 
• hyvää organisointitaitoa ja kykyä oma-aloitteisuuteen 
• kiinnostusta tiedonhallinnan ja tietojohtamisen soveltamiseen infra-alalla. 

Lisäksi katsotaan eduksi, jos hakijalla on kokemusta Väyläviraston toimintaympäristössä toimimisesta. 


 
Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.6.2020 
tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen. 
 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään:   21.2.2020 15:00 
ID:   31-46-2020 
Sähköiset hakemukset: 
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot
  
Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.
 

Edut

  • joustava työaika 
  • etätyömahdollisuus 
  • Smartum liikunta- ja kulttuurietu 
  • työmatkaseteli 
  • työnantajan tukema lounas 


Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1


Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä 
Kristiina Laakso 
Johtaja
0295343551

kristiina.laakso@vayla.fi 
Tarmo Savolainen 
Johtava asiantuntija InfraBIM
0295343803

tarmo.savolainen@vayla.fi 
 

Työpaikan tiedot 
Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
tai 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
 

Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
VÄYLÄ/340/01.01.01/2020 

 

Trafikledsverkets sektor Projekt söker en expert på infrastrukturmodellering för en tjänst som överinspektör. Arbetet utförs i sektorn i avdelningen för upphandlingsförvaltning. 

Trafikledsverkets sektor Projekt ansvarar för byggnadsplaneringen och genomförandet av de väg-, järnvägs- och farledsprojekt som verket ansvarar för. 

Trafikledsverkets mål är att främja datamodellering enligt verkets riktlinjer och på ett enhetligt sätt både i planerings- och byggnadsprojekt. Experten på infrastrukturmodellering deltar i utvecklingen av verkets digitalisering. Uppgiften omfattar infrastrukturmodellering och utveckling av tillhörande processer, metoder, arbetssätt och anvisningar samt konkret stöd till projekt tillsammans med verkets experter på infrastrukturmodellering. Dessutom ska experten införa mätning av datamodelleringen i projekten. 

Till uppgifterna för experten inom infrastrukturmodellering hör i första hand att: 

• delta i utvecklingen av processen för digital informationshantering mot modellbaserad verksamhet i enlighet med verkets riktlinjer. 
• införa en mognadsmatris och tillhörande rapportering för utvecklingsplanen och mätningen av infrastrukturmodelleringen 
• stöda planerings- och byggnadsprojekt inom infrastrukturprojekt samt delta i utvecklingen och stöda infrastrukturmodelleringen av olika skeden i trafikledshållningens livscykel 
• planera och genomföra utbildningar 
• delta i utvecklingen av de anvisningar som används 
• delta i nationella och internationella utvecklingsprojekt om infrastrukturmodellering 
En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 
 

Kvalifikationer
• en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, 
• god skriftlig och muntlig kommunikation, 
• goda kunskaper i engelska, 
• goda samarbets- och interaktionsfärdigheter 
• goda organisationsfärdigheter och förmåga att ta initiativ 
• intresse för tillämpning av informationshantering och informationsledning inom infrastruktursektorn. 

Dessutom anses det meriterande om den sökande har erfarenhet av Trafikledsverkets verksamhetsmiljö. 


 
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   1.6.2020 
eller enligt överenskommelse
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. 
 

Ansökan
Ansök senast:   21.2.2020 15:00 
Referensnummer:   31-46-2020 
Välkommen att söka genom att: 
Göra en digital ansökan via denna länk. 
Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 
Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 
I det här skedet behöver vi endast ditt CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor först senare under rekryteringen. 
 

Lön
  
Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.
 

Förmåner

  • flexibel arbetstid 
  • möjlighet till distansjobb 
  • Smartum motions- och kulturförmån 
  • arbetsresesedel 
  • arbetsgivarsubventionerad lunch 


Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   1


Kontakt
Kontaktpersoner 
Kristiina Laakso 
Johtaja
0295343551

kristiina.laakso@vayla.fi 
Tarmo Savolainen 
Johtava asiantuntija InfraBIM
0295343803

tarmo.savolainen@vayla.fi 
 

Placering 
Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki 
eller 
Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere 
 

Övrigt 
Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 
VÄYLÄ/340/01.01.01/2020