(Poistunut julkaisusta)

Apulaisylilääkäri (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Tehtävän kuvaus


Etsimme kahta apulaisylilääkäriä kotihoidon lääkärit -yksikköön. Toinen virka on uusi ja se on perustettu toiminnan laajenemisen vuoksi. Virat täytetään 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Kotihoidon lääkärit -yksikkö tuottaa lääkäripalveluja ja osallistuu toiminnan kehittämiseen kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa sekä arviointi- ja kuntoutusyksiköissä. Potilaitamme ovat hauraat, toiminnanvajeiset ja monisairaat helsinkiläiset. Lisäksi annamme asiantuntijakonsultaatioita mm. palvelutarpeen arviointia tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Uutena toimintamuotona aloitamme kotona tapahtuvan arvioinnin ja kuntoutuksen niille potilaille jotka eivät vielä ole kotihoidon asiakkaita. Etupainotteisella kokonaisvaltaisella geriatrisella arvioinnilla ja hoidon suunnittelulla pyrimme vaikuttamaan potilaittemme toimintakykyyn ja terveydentilaan suotuisasti ja ennaltaehkäisemään lisääntyvää palvelujen tarvetta.

Kehittämisorientoituneessa yksikössämme työskentelee noin 40 lääkäriä. Apulaisylilääkäreitä on tällä hetkellä seitsemän. Yksikköä johtaa ylilääkäri ja osa apulaisylilääkäreistä toimii terveyskeskuslääkäreiden lähiesimiehinä. Lääkäreiden kliininen työ on geriatrisesti orientoitunutta, itsenäistä ja vaihtelevaa lääkärin työtä moniammatillisissa tiimeissä.

Apulaisylilääkärin työnkuvaan kuuluu noin 40-60% kliinistä työtä kotihoidossa ja/tai asumispalveluissa. Kliiniseen työhön kuuluu myös apulaisylilääkärin erikoisalaan liittyvät konsultaatiot. Muu työ on ylilääkärin määräämiä erilaisia kehittämis- ja asiantuntijatehtäviä yksikön sisäisesti ja yli yksikkörajojen toimivissa moniammatillisissa ryhmissä. Sidosryhmissä toimiminen on keskeinen osa toiminnan kehittämistä. Osalla apulaisylilääkäreistä on lähiesimiestehtävien lisäksi johtoryhmätyöskentelyä. Apulaisylilääkärit osallistuvat uusien lääkäreiden perehdyttämiseen ja toimivat erikoistuvien lääkäreiden ohjaajina. Nyt haettaville apulaisylilääkärille ei työn aloittamisvaiheessa kuulu lähiesimiestehtäviä.

Tehtävässä menestyminen vaatii hyviä yhteistyötaitoja, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja joustavaa toimintaotetta.

Tervetuloa joukkoomme! Voit tutustua yksikköömme alla olevan linkin kautta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1320-19. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeudet erikoisalalla: yleislääketiede, geriatria tai sisätaudit.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


suoritetut tai meneillään olevat johtamisopinnot, pitkän kokemuksen kliinisestä työstä vanhusväestön parissa perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon toimintayksiköissä ja osoitetun kyvykkyyden kehittämistehtävien suunnittelussa ja läpiviennissä sekä oma-aloitteisuuden, itseohjautuvuuden, hyvät tiimityötaidot ja joustavan toimintaotteen työssä.