(Poistunut julkaisusta)

Alusliikenneohjaaja / VTS-operatör
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.10.2018

Alusliikenneohjaaja, Lappeenranta

Tehtävän kuvaus

Saimaan meriliikennekeskus Lappeenrannassa hakee alusliikenneohjaajaa työsuhteiseen tehtävään. Valitun henkilön on suoritettava työnantajan tarjoama alusliikenneohjaajan peruskoulutus ja koulutukseen osallistuvilta vaaditaan vahtiperämiehenkirja.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalle luetaan eduksi aiempi alusliikenneohjaajan pätevyystodistus sekä ylempi merenkulun pätevyys ja laivanpäällystökokemus. Odotamme hakijalta hyvää suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista taitoa. Englannin kielessä tarvitaan yleisen kielitutkinnon taitotasoa neljä vastaavaa taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Jaksotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 15.10.2018 16:15
ID: 31-185-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

  • liikunta- ja kulttuurisetelit
  • työmatkaseteli
  • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Maiju Kaski
VTS-esimies, Saimaa VTS
029 534 3284
Maiju.Kaski@liikennevirasto.fi

Kari Jämsen
VTS-esimies, Saimaa VTS
029 534 3287
kari.jamsen@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Saimaa VTS
Sulkuvartijankatu 15
53300 Lappeenranta

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/7130/01.01.01/2018

Hakemus tulee jättää sähköisesti valtiolle.fi järjestelmään tai kirjallisesti kirjaamoon. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia tai niiden liitteitä ei huomioida.

Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut yhtiöitetään valtion erityistehtäväyhtiöksi 1.1.2019. Uusi liikenteenohjausyhtiö ja nykyiset valtion liikenteenohjausyhtiöt Air Navigation Services Finland Oy ja Finrail Oy muodostavat vuoden 2019 alussa konsernin, jossa tytäryhtiöt vastaavat liikennemuotokohtaisesti liikenteenohjauspalveluista. Konserni tulee työllistämään noin tuhat henkilöä.

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

VTS-operatör, Villmanstrand

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Saimens sjötrafikcentral i Villmanstrand söker en VTS-operatör som anställs genom arbetsavtal. Den som väljs ska gå grundutbildningen för VTS-operatörer som arbetsgivaren erbjuder och av dem som deltar i utbildningen fordras vaktstyrmansbrev.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Behörighetsintyg för VTS-operatör räknas som merit liksom också högre sjöfartsrelaterad behörighet samt erfarenhet av befälsuppgifter. Av sökandena förväntas goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt tillfredsställande muntliga kunskaper i det andra språket. Därtill förutsätts färdighetsnivå fyra i den allmänna språkexamen i engelska.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Periodarbetstid
Tillträde: 1.11.2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 15.10.2018 16:15
Referensnummer: 31-185-2018

Välkommen att söka genom att:

  • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet behöver bara en CV bifogas. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

  • motions- och kultursedlar
  • arbetsresesedel
  • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner

Maiju Kaski
VTS-förman, Saimaa VTS
029 534 3284
Maiju.Kaski@liikennevirasto.fi

Kari Jämsen
VTS-förman, Saimaa VTS
029 534 3287
kari.jamsen@liikennevirasto.fi

Kontor

Liikennevirasto, Saimaa VTS
Sulkuvartijankatu 15
53300 Lappeenranta

Övrigt

LIVI/7130/01.01.01/2018.

Ansökan kan lämnas antingen i elektronisk form i systemet valtiolle.fi eller i skriftlig form till registratorskontoret. Ansökningar eller bilagor som skickats per e-post beaktas ej.

Trafikverkets trafikstyrnings- och ledningstjänster ombildas till ett aktiebolag och blir del av det statliga bolaget med specialuppgifter 1.1.2019. Det nya trafikledningsbolaget och de nuvarande statliga trafikledningsbolagen Air Navigation Services Finland Oy och Finrail Oy ska i början av 2019 bilda en koncern där dotterbolagen svarar för trafikledningstjänsterna enligt respektive transportslag. Koncernen kommer att ha cirka tusen anställda.

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här

Prövotiden är sex månader.