(Poistunut julkaisusta)

1-4 TUTKIJATOHTORIA tai YLIOPISTOTUTKIJAA / 1-4 POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWS or UNIVERSITY RESEARCHERS
Taideyliopisto / The University of the Arts Helsinki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2018

Taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) on yksi Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueiden kolmesta keskuksesta. CERADA:n fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäisessä kehittämisessä. CERADA on vahvasti verkottunut, kansainvälisesti tunnustettu ja yhteiskuntaan vaikuttava toimija. Se tarjoaa postdoc -tutkijoiden urakehitystä tukevan avoimen ja mukaan ottavan moni- ja poikkialaisen tutkimusympäristön sekä alustan tutkimushankkeille (esim. ArtsEqual, Global Visions, The Music Teacher Education Development Project in Nepal).

Haemme nyt taidekasvatuksen tutkimuksen alueelle

1-4 TUTKIJATOHTORIA tai YLIOPISTOTUTKIJAA

määräaikaisiin 15.1.2019 (tai sopimuksen mukaan) alkaviin työsuhteisiin. Hakijan tilanteesta riippuen, työsuhteet voivat olla osa- tai kokoaikaisia. Työsuhteiden kaudet ja prosentit määritellään kunkin valittavan henkilön kanssa projektin luonteesta riippuen. Haemme tutkijoita, jotka ovat motivoituneita osallistumaan aktiivisesti CERADA:n taidekasvatusta ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperustaista kehittämistä koskevan tutkimustoiminnan kehittämiseen ja tutkimusyhteistyöhön niin Taideyliopiston sisällä kuin ulkopuolistenkin tutkimuspartnereiden kanssa. 

Tutkimusalat ja tehtävät

Taidekasvatuksen tutkimus on taiteellisen tutkimuksen ja taidehistorian tutkimuksen rinnalla keskeinen taidealan käytäntöjä (Praxis in the Arts) tarkasteleva tutkimuksellinen lähestymistapa Taideyliopistossa. Taidekasvatuksen tutkimus musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteiden alueilla muodostaa monialaisen ja erilaisia tutkimustraditiota yhdistävän kontekstin, jonka erityispiirteenä on tiivis tutkijoiden välinen yhteistyö ja vaikuttaminen yhteiskuntaan vuorovaikutuksessa strategisten kumppaneiden kanssa.

Tutkijatohtorina tehtäviisi voi sisältyä oman tutkimuksen ohella myös Taideyliopiston tutkimustoiminnan kehittämistyötä kuten hankesuunnittelua, tutkimusrahoituksen hakemista sekä muuta yliopistoyhteisöllistä toimintaa. Näiden yksilöllisesti sovittavien tehtävien osuus kokonaistyöajastasi on noin 25 %. Odotamme tutkimuksesi kytkeytyvän CERADA:n tutkimusalaan ja CERADA:ssa tehtävän tutkimuksen ajankohtaisiin teemoihin.

Tehtävien vaatimukset

Odotamme Sinulta

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • näyttöjä aktiivisesta tutkimus- ja julkaisutoiminnasta
 • erinomaista englannin kielen taitoa
 • kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön, mutta myös kykyä yhteiskirjoittamiseen
 • hyviä esiintymis-, opetus- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia osana tutkimusryhmää ja kansainvälistä tutkimusverkostoa

Lisäksi arvostamme tutkimusrahoituksen hakemiseen liittyvää osaamista ja näyttöä kansainvälisestä tutkimustoiminnasta.

Työaika ja palkkaus

Taideyliopistossa noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta. Tutkijan kokonaistyöaika on 1 624 tuntia vuodessa. Tehtävien palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 3–6. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella tehtävänkuvaa määriteltäessä.

Hakeminen

Pyydämme sinua toimittamaan meille hakemuksen, johon sisältyvät seuraavat dokumentit:

 1. vapaamuotoinen hakukirje (motivaatiokirje, jossa kuvaat itseäsi osana CERADA:n tutkimustoimintaa ja sen kehittämistyötä ja jossa ilmenee toiveesi työsuhteen pituudesta ja koko- tai osa-aikaisuudesta, max 1 sivu)
 2. alustava tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi tutkimuksen ala, aihe, arvio hankkeen laajuudesta, toteuttamisaikataulusta, teknisistä ja taloudellisista resursseista, mahdollisista henkilöresursseista ja yhteistyötahoista (max. 4 sivua)
 3. CV, esim. tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen, ks. https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 4. julkaisuluettelo, josta käy ilmi aiempi tutkimus- ja taiteellinen toiminta, esim. Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukainen luettelo, ks. www.aka.fi/julkaisuluettelo/

Lähetä hakemuksesi liitteineen viimeistään 11.12.2018 klo 15.00 sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Taideyliopiston kirjaamoon osoitteella kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”CERADA-tutkijatohtori ja yliopistotutkija”. Saat lähetyksen jälkeen vastaanottoviestin lähetyssähköpostiosoitteeseen.

Tiedustelut

Tarvittaessa saat lisätietoja tehtävistä CERADA-ohjausryhmän puheenjohtajalta, professori Kai Lehikoiselta:

 • sähköpostitse, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi
 • puhelintiedustelut, puh. +358 50 439 0517,
  tiistaina 4.12. klo 15-17
  keskiviikkona 5.12. klo 9-12

Hakemiseen ja hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä HR-suunnittelija Katja Ventoon, katja.vento(at)uniarts.fi ja CERADA-tutkimuskoordinaattori Tii Syrjäseen, tii.syrjanen@uniarts.fi.


The Center for Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA) is one of the three focal research centers for the University of the Arts Helsinki. CERADA’s focus of research is arts pedagogy and the research-based development of higher education in the arts. CERADA is an internationally recognised and socially influential figure and boasts a substantial network. It offers its postdoc researchers an open and international multi and cross-disciplinary research environment that supports career development, as well as a platform for research initiatives (e.g. ArtsEqual, Global Visions, The Music Teacher Education Development Project in Nepal).

We are now opening a call for applications in the field of arts education research for

1-4 POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWS or UNIVERSITY RESEARCHERS

for fixed-term positions until 15.1.2019 (or as separately agreed). Depending on the applicant, employment contracts may be either part-time or full-time. The duration and working hours of the employment contracts are to be separately agreed upon with each successful applicant, depending on the nature of the project. We are looking for researchers who are motivated to actively partake in the development of CERADA’s research activities in the research-based development of higher education in the arts and arts pedagogy, as well as be part of the internal research community within the University of the Arts Helsinki and the external one including research partners.

Fields of research and tasks

Arts education research along with artistic research and art history research are the central approaches to research of arts practice (Praxis in the Arts) at the University of the Arts Helsinki. Arts education researchers in the fields of music, dance, theatre and fine arts form a community that combines multiple disciplines and research traditions and is characterised by close cooperation between researchers as well as influencing public discourse with strategic partners.

As a postdoctoral research fellow, in addition to personal research, your tasks may also include research activity development work on behalf of the University of the Arts Helsinki, i.e. project planning, applying for funding as well as other communal university activities. These individually agreed upon tasks account for approximately 25% of total working time. We expect applicants’ own research to be tied into CERADA’s field of research and for it to represent the overall topical themes undertaken by research within CERADA.

Eligibility requirements

We expect you to have the following:

 • an applicable doctorate
 • demonstrated active research and publishing activity
 • excellent English language skills
 • the skills to carry out independent research, but also the ability to co-write
 • good presentation, teaching and interaction skills, as well as the ability to work as part of a team of researchers and an international research network

In addition, we also appreciate skills related to applying for research funding and demonstrations of international research activity.

Working time and salary

The University of the Arts Helsinki adheres to the regulations of the general collective agreement for universities. The total working time of researchers is 1624 hours per annum. Salary is determined in accordance with the Salary System for Finnish Universities, and will fall within demand levels 3 and 6 for teaching and research staff. The total salary will be determined based on the selected candidate’s qualifications and professional experience when defining the job description.

How to apply

Applications must include the following documents:

 1. An open application letter (letter of motivation, where you describe how you place yourself as part of CERADA’s research activities and its developmental work, and where you also express your ideal duration of employment and working time, max. 1 page)
 2. A preliminary research plan, which clearly indicates your field of research, subject, estimated scope, schedule for implementation, technical and financial resources, possible staffing and cooperating partners (max. 4 pages)
 3. A CV, e.g. formatted according to the template provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity (TENK), see http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae
 4. A list of publications which indicates previous research and artistic activity, e.g. formatted according to the Academy of Finland’s Guidelines for list of publications, see: http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/application-guidelines/guidelines-for-list-of-publications/

Submit your application and the required attachments as a single pdf file via email to the University of the Arts Helsinki Registry at kirjaamo(at)uniarts.fi with the subject line “CERADA postdoctoral research fellow and university researcher” no later than 11.12.2018 at 15:00. Confirmation of receipt will be sent to the sender’s email address.

Enquiries

For more information about the positions, please contact CERADA advisory group chairman Professor Kai Lehikoinen:

 • via email, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi
 • via telephone, tel. +358 50 439 0517 during the specified dates below
  Tuesday 4.12., 15:00-17:00
  Wednesday 5.12., 9:00-12:00

For queries related to the application process, please contact HR representative Katja Vento via email, katja.vento(at)uniarts.fi or CERADA research coordinator Tii Syrjänen, tii.syrjanen(at)uniarts.fi.